Verhalen

De sociale verkiezingen van mei 2024 komen dichterbij!

Bedrijven zijn verplicht om sociale verkiezingen te organiseren als ze tot de privésector behoren en de personeelsdrempel bereiken om een ondernemingsraad (OR) en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) te moeten oprichten of hernieuwen. Er moet een comité voor preventie en bescherming op het werk opgericht en/of vernieuwd worden in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Daarenboven moet een ondernemingsraad opgericht en/of vernieuwd worden in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen. Om te weten of je die personeelsdrempel bereikt, kijk je naar de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling van werknemers en uitzendkrachten binnen de technische bedrijfseenheid gedurende de referteperiode.

Blog website
Wat is de referteperiode?

De berekening van de personeelsdrempel moet bekeken worden tijdens een referteperiode. Voor werknemers en uitzendkrachten verschilt deze periode.
* De referteperiode voor de berekening van de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling van werknemers in je onderneming is gestart op 1 oktober 2022 en loopt tot en met 30 september 2023.
* De referteperiode voor de berekening van de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling van uitzendkrachten start op 1 april 2023 en loopt tot en met 30 juni 2023. Als je tijdens dat trimester beroep doet op uitzendkrachten, moet je dit bijhouden in een register.

Werknemers tewerkgesteld via een Individuele Beroepsopleiding (IBO) worden gelijkgesteld en tellen dus ook mee. Uitzendkrachten onder het motief vervanging-schorsing tellen niet mee.

Hoe gebeurt de drempelberekening van de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling?

De drempelberekening verschilt voor werknemers en uitzendkrachten.

Werknemers in dienst tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023:

* Die minstens 3/4 werken: aantal kalenderdagen delen door 365
* Die minder dan 3/4 werken: aantal kalenderdagen delen door 730

Uitzendkrachten in dienst tussen 1 april 2023 en 30 juni 2023
(behalve de uitzendkrachten die een vaste werknemer vervangen):
* Die minstens 3/4 werken: aantal kalenderdagen delen door 92
* Die minder dan 3/4 werken: aantal kalenderdagen delen door 184
==>
Bij te houden in een register gedurende een volledig kwartaal.

Wat moet er in het register van uitzendkrachten staan?

Het register vormt een bijlage bij het algemeen personeelsregister. Dit moet bewaard worden op het adres waaronder de werkgever ingeschreven is bij de RSZ.

Elke uitzendkracht die gedurende deze periode werkt, moet opgenomen worden in het register met een inschrijvingsnummer volgens een doorlopende nummering en in chronologische volgorde.

Naast het inschrijvingsnummer moeten volgende zaken genoteerd worden:
* De naam en voornaam;
* De datum van het begin van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
* De datum van het einde van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
* Het uitzendkantoor dat de uitzendkracht tewerkstelt;
* De wekelijkse arbeidsduur van de uitzendkracht.

Waarom moet een register van uitzendkrachten worden bijgehouden?

De wettelijke verplichting om tijdens Q2 van 2023 een bijzonder register van uitzendkrachten bij te houden, is bedoeld om na te gaan of je onderneming, rekening houdend met de uitzendkrachten, de personeelsdrempel van 50 of 100 werknemers haalt.

Uitzendkrachten die al van vóór Q2 van 2023 tewerkgesteld zijn, tellen enkel mee voor de periode gedurende dewelke zij tijdens Q2 van 2023 zijn ingeschreven in het register. De dagen die voorafgaan aan de referteperiode of de dagen die erop volgen, tellen dus niet mee.

Indien u het register wenst te ontvangen, neem contact op met uw dichtstbijzijnde Forum-kantoor.

Sociale verkiezingen 1