Privacy

Privacy

PRIVACY POLICY

Discretie, onze zorg

Forum Jobs hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van haar uitzendkrachten, werknemers en kandidaten en alle andere relaties en bezoekers van onze website. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, dit volgens de wettelijke bepalingen van de GDPR/privacy-wetgeving.

De vennootschap Forum Jobs is gevestigd met hoofdkantoor te 8800 Roeselare - Kwadestraat 149 a 5.1 en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Deze privacy policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd. We adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Dit privacy statement is van toepassing op de websites
www.forumjobs.be, www.tecquality.be, www.forumfood, www.forumconstruct.be.

Definities:

 1. Privacy statement: het onderhavige privacy statement van Forum Jobs nv.
 2. Verantwoordelijke: Forum Jobs nv met hoofdkantoor te 8800 Roeselare - Kwadestraat 149 a 5.1.
 3. Persoonsgegeven: alle gegevens waarmee de betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd en/of identificeerbaar is.
 4. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij Forum Jobs nv heeft ingeschreven om te worden bemiddeld naar (ander) werk, opdrachten (al dan niet in loondienst van Forum Jobs nv).
 5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn persoonsgegevens aan Forum Jobs nv verstrekt. Deze persoon kan een (potentiële) werknemer (voor een vaste job, voor uitzendarbeid of in outplacement, uitzendkrachten, werknemers projectsourcing, freelancer) van Forum Jobs nv zijn, alsmede een (potentiële) kandidaat of een (potentiële) deelnemer aan een door Forum Jobs nv te verzorgen opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van Forum Jobs nv werkzaam is ten behoeve van een opdrachtgever van Forum Jobs nv.
 6. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst van Forum Jobs nv, bij een opdrachtgever(s) van Forum Jobs nv.
 7. Deelnemer: de natuurlijke persoon in een door Forum Jobs nv (mede) georganiseerde opleiding.
 8. Opleiding: een door Forum Jobs nv of in opdracht van Forum Jobs nv verzorgde bijeenkomst, training, workshop, seminarie, themadag en/of cursus.
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Forum Jobs nv een opdracht verstrekt dan wel met Forum Jobs nv een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van werknemers en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden).
 10. Verwerker: bedrijven en/of personen die door Forum Jobs nv zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
 11. Profiel: het profiel van de betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidstoeleiding, het leveren van arbeid en/of de uitvoering van projecten - relevante gegevens.
 12. Website: de door Forum Jobs nv geëxploiteerde website(s) waaronder www.forumjobs.be inclusief de op deze website(s) aanwezige portal(s).
 13. Portal: een afgeschermd gedeelte of persoonlijke account op de website(s) van Forum Jobs nv waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Forum Jobs nv toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord.
 14. CBPL: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in België die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Toepassingsgebied

 1. Deze privacy policy is toepasselijk op de registratie en verwerking van alle persoonsgegevens die betrokkene op elk mogelijke wijze aan Forum Jobs nv doorgeeft. Dit kan via o.a (online) inschrijvingsformulieren, jobdagen, (online) sollicitaties, de chatbot,...
  Het betreft ook de notities tijdens het sollicitatiegesprek. Al deze gegevens worden met de grootste zorg behandeld en enkel voor de hieronder omschreven doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de regelgeving van de geldende wet inzake de bescherming van persoonsgegevens gevolgd.
 2. Opdat Forum Jobs nv haar taken kan uitvoeren verstrekt de betrokkene de nodige persoonsgegevens.

De doeleinden

 1. Forum Jobs nv verwerkt de persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
  1. De betrokkene wordt ingeschreven en dit dossier wordt beheerd door Forum Jobs nv.
  2. De betrokkene krijgt toegang tot de diensten, de portal en de website van Forum Jobs nv
  3. De betrokkene en Forum Jobs nv gaan een kandidaat/werknemers-werkgevers relatie aan.
  4. Deze relatie omvat
   1. de begeleiding in het tewerkstellingstraject,
   2. een geschiktheidsbeoordeling door Forum Jobs nv voor een bepaalde opdracht of functie,
   3. het uitvoeren van (online) testings door de betrokkene,
   4. het zoeken en laten uitvoeren van tijdelijke en vaste opdrachten bij gebruikers,
   5. de betrokkene wordt geïnformeerd over en voorgesteld bij opdrachtgevers en/of relaties van Forum Jobs nv
   6. opleidingen te volgen door de betrokkene in het kader van het tewerkstellingstraject
   7. de betrokkene tewerk te stellen, diensten en projecten uit te laten voeren bij opdrachtgevers van Forum Jobs nv
   8. de betrokkene te informeren over items van relevantie naar beoordeling van Forum Jobs nv waaronder nieuwe vacatures
   9. de relatie is tevens noodzakelijk om hierbij personeels-, financiële- en salarisadministratie te voeren
  5. De persoonsgegevens worden door Forum Jobs nv doorgegeven aan verwerkers die Forum Jobs nv aanstelde voor het uitvoeren van bepaalde taken.
  6. Forum Jobs nv analyseert de arbeidsmarkt en het eigen databestand waartoe de gegevens van de betrokkene behoren.
  7. De persoonsgegevens worden door Forum Jobs nv gebruikt en doorgegeven aan opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van Forum Jobs nv en aan overheidsinstanties in het kader van de kandidatuurstelling en/of arbeidsrelatie.
 2. Door zich in te schrijven/zich te laten inschrijven geeft de betrokkene aan Forum Jobs nv het recht om de bij zijn/haar registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de vermelde doeleinden. Wanneer de betrokkene solliciteert voor een bepaalde vacature geeft hij ook toestemming aan Forum Jobs om hem/haar te contacteren voor gelijkaardige vacatures.
 3. Forum Jobs nv gebruikt de gegevens van de betrokkene om deze per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de soortgelijke producten en diensten van Forum Jobs nv.
 4. De betrokkene kan zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar privacy@forumjobs.be met het verzoek zijn of haar gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Doorgeven van gegevens

 1. Forum Jobs nv verstrekt persoonsgegevens van de betrokkene aan derden als:
  1. dit alzo in dit Privacy statement is opgenomen;
  2. Forum Jobs nv daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of verplicht, en/of hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie de vraag krijgt;
  3. dit voor Forum Jobs nv noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar kandidaten en werknemers te beschermen;
  4. dit dient ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens.
 2. Wanneer de gegevens van de betrokkene al dan niet door middel van Forum Jobs nv aan een Verwerker worden verstrekt, dan krijgt deze Verwerker enkel toegang tot de persoonsgegevens van de betrokkene als dit strikt noodzakelijk is om de door Forum Jobs nv opgedragen taken uit te voeren.
 3. Forum Jobs nv verbiedt de door haar ingeschakelde verwerker de persoonsgegevens van de betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen.
 4. Daarnaast heeft Forum Jobs nv de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 5. Daarnaast kan Forum Jobs nv uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing.
 6. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Forum Jobs nv uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Forum Jobs zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Beveiliging

 1. Werknemers van Forum Jobs nv, die namens Forum Jobs nv toegang hebben tot de persoonsgegevens van de betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Forum Jobs nv spant zich tot het uiterste in met passende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.
 3. Indien het alsnog voorkomt dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van de betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken kan Forum Jobs nv kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 4. Forum Jobs nv draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy statement of met toestemming van de betrokkene zijn verstrekt.
 5. Tevens is Forum Jobs nv niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Forum Jobs nv voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar per betrokkene met begrenzing tot het bedrag dat haar verzekering in concreet geval wordt uitgekeerd.

Dossierbeheer, inzagerecht en aanpassingen Privacy Statement

 1. Betrokkene kan vragen of opmerkingen op dit privacy statement per mail naar privacy@forumjobs.be of schrijven gericht naar het hoofdkantoor doorgeven.
 2. Betrokkene kan bij Forum Jobs nv zijn of haar dossier opvragen, gegevens laten aanpassen, verbeteren of verwijderen via mail naar privacy@forumjobs.be of per brief.
 3. Forum Jobs nv behoudt zich een reactietermijn van maximaal vier weken na het verzoek om te reageren.
 4. Forum Jobs nv heeft het recht dit privacy statement op elk gewenst moment aan te passen en het actuele staat online op de website.
 5. Indien enige bepaling uit dit privacy statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.
 6. Forum Jobs nv zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het privacy statement blijven onverminderd van kracht.
 7. Op dit privacy statement is het Belgisch recht van toepassing. De rechter te Kortrijk is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

WEBSITE

De via deze websites verzamelde gegevens, worden, in functie van uw profiel, bewaard door Forum Jobs nv, om gebruikt te worden voor rekrutering/selectie van personeel, personeel en loonadministratie en om u op de hoogte te houden van onze marketingacties en promoties. Tenzij u bezwaar aantekent, kunnen de verzamelde gegevens meegedeeld worden aan de andere vennootschappen binnen Forum Jobs nv die deze gegevens kunnen gebruiken om u te informeren over de mogelijke andere aanbiedingen in het kader van uw zoektocht naar werk en het ontwikkelen van uw persoonlijke loopbaan evenals van de marketingacties en promoties van Forum Jobs nv.

 1. Kosteloos verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@forumjobs.be
 2. De via deze websites verzamelde gegevens, worden, in functie van uw aanvraag, bewaard door Forum Jobs nv en zullen gebruikt worden voor het beheer van uw aanvraag en van de prestaties van de uitzendkracht en om u op de hoogte te houden van onze marketingacties en promoties.

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@forumjobs.be.

Cookies

De term "cookies" wordt in dit document gebruikt als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

 1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst.
 2. Ze bevatten informatie over bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. (Daardoor moet je niet telkens je keuze ingeven bij het bezoeken van websites.
 3. Cookies verzamelen geen informatie welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.
 4. Je hebt verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies: Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website en applicaties te garanderen.
  2. Statistische cookies: Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over de bezoekers van onze website. Op die manier willen we te weten komen welke pagina’s veel bezocht worden, waar bezoekers afhaken, enzovoort.
  3. Marketing cookies: Met marketingcookies analyseren we jouw surfgedrag, zodat we je op basis daarvan relevante informatie kunnen tonen. Hun doel is advertenties weergeven die jou op het lijf geschreven zijn. Op onze website zal je daar niets van merken, omdat Forum Jobs geen advertenties toont.
  4. Personalisatie cookies: Personalisatiecookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die een invloed heeft op jouw persoonlijke noden.
  5. Webanalytische cookies: Ze helpen ons meer te weten te komen over hoe u omgaat met en reageert op de inhoud van onze websites zodat wij onze websites nog beter vorm kunnen geven. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken, van welke websites de gebruiker afkomstig is, het aantal bezoeken van elke gebruiker en hoe lang een gebruiker op de websites verblijft. Wij gebruiken Google Analytics.
 5. Wens je cookies te blokkeren? U kunt doen voor de door u gebruikte browers doen. Mogelijks kunnen bepaalde toepassingen hierdoor niet correct functioneren.
 6. Door de manier waarop internet en websites werken, hebben we niet altijd zicht op cookies die door derden op onze websites worden geplaatst. Dit geldt vooral in gevallen waarbij onze webpagina zogenaamde ingesloten elementen bevat: teksten, documenten, afbeeldingen of korte films die worden opgeslagen door derden, maar worden weergegeven op of via onze websites. Als u op deze websites cookies aantreft die niet hierboven zijn opgesomd, laat het ons dan weten.

Wij behouden ons het recht voor dit beleid te veranderen en/of aan te vullen teneinde eisen van vigerende wetgevingen te beantwoorden. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanvullingen.

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Forum Jobs nv of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Forum Jobs nv de op, en via, deze websites aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

De informatie die op of via deze websites wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Forum Jobs nv staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie evenmin is Forum Jobs nv aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de websites.

Forum Jobs nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Erkenningsnummers: Forum Jobs nv VG.234 BUO(C) - W.INT041 - BHG 00269-40(6)(5)-20121121

Ondernemingsnummer Forum Jobs nv: BE 0460 046 650

Geschillen: Ieder geschil met betrekking tot deze websites valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de Rechtbank van Koophandel Gent- afdeling Kortrijk bevoegd.

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten. Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken raadpleeg privacy@forumjobs.be. Om uw privacy te beschermen, vragen we hierbij een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.


Bedrijven/klanten

Heeft u als bedrijf vragen over hoe Forum Jobs omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking? Dan kunt u ons steeds bereiken via privacy@forumjobs.be.

Kandidaten

Heeft u als kandidaat of uitzendkracht vragen over hoe Forum Jobs nv met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren via privacy@forumjobs.be.